Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Maszyna heatsetowa w drukarni w Warszawie

200 tys. gazet

na godzinę

Grupa Agora jest właścicielem trzech drukarni offsetowych: w Warszawie, Tychach i Pile. Drukarnie realizują zlecenia dla największych polskich wydawców, a także dla rosnącej grupy klientów zagranicznych.

Działalność poligraficzna Agory zajmuje znaczące miejsce w strukturze przychodów Grupy. Jest to w głównej mierze efektem zmian na rynku gazetowym spowodowanych zarówno przez kryzys, który rozpoczął się w roku 2008, jak i rozwojem nowych technologii dostarczania informacji, coraz skuteczniej wypierających tradycyjnie drukowane gazety.

Podstawowym zadaniem drukarni zarządzanych przez Agorę jest nadal produkcja tytułów własnych Grupy. Niemniej jednak coraz większy udział stanowią przychody ze sprzedaży usług poligraficznych, które szczególnie intensywnie rozwijają się od roku 2012 - po zakupie maszyn heatsetowych do drukarni w Warszawie i Pile. W tym czasie udział przychodów z druku w dochodach Grupy zwiększył się z 8 do 12 procent. Tendencja wzrostowa utrzymała się także w roku 2013 i wszystko wskazuje na to, że rok 2014 zamknął się również wzrostem udziałów przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych.

Rozmawiamy z Markiem Nowosielskim, szefem segmentu Druk w Agorze S.A.

Od pierwszego kwartału 2014 r.  nastąpiły w Grupie Agora zmiany organizacyjne, w wyniku których m.in. z dotychczasowego segmentu Prasa codzienna została wyodrębniona działalność poligraficzna jako odrębny segment operacyjny. Jakie były przesłanki tej decyzji?

- W związku z rosnącym znaczeniem działalności poligraficznej prowadzonej dla klientów zewnętrznych segment Druk został od 2014 r.  wyodrębniony w wewnętrznej strukturze raportowej Grupy jako osobna część biznesowa spełniająca kryteria opisane w standardzie MSSF 8.

Kryteria te są określone jako możliwość generowania przychodów i ponoszenia kosztów, co do których dostępna jest osobna szczegółowa informacja finansowa, a zarząd lub inny organ podejmujący kluczowe decyzje regularnie analizuje te informacje w celu podejmowania decyzji o alokacji zasobów i ocenie wyników działalności danego przedsięwzięcia.

Dodatkowo, wyodrębniona do osobnego segmentu działalność poligraficzna przekracza progi wielkościowe określone w MSSF 8 dla wydzielenia danej działalności jako odrębnego segmentu sprawozdawczego.

W opublikowanych w marcu 2014 r.  planach rozwoju Grupy Agora na najbliższe lata, pojawiły się decyzje wynikające ze zmian na rynku prasowym, powodujące konieczność ograniczenia wydawnictw własnych Grupy Agora. Czy skutkuje to zwiększeniem niewykorzystanych mocy produkcyjnych w drukarniach Grupy?

- Główne cele, jakie stawiamy naszej działalności poligraficznej, to zapewnienie niskich kosztów produkcyjnych dla naszych tytułów oraz pozytywna rentowność segmentu. Aby utrzymać optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych, przy mniejszym wolumenie druku tytułów własnych, na coraz większą skalę pozyskujemy zamówienia od klientów zewnętrznych.

Do kogo jest skierowana oferta usług poligraficznych Agory?

- Świadczymy usługi dla ponad 150 odbiorców polskich i zagranicznych. Agora oferuje usługi wydawcom prasowym - drukujemy wiele tytułów prasy lokalnej oraz główne dzienniki ogólnokrajowe. Świadczymy także usługi poligraficzne dla dużych sieci handlowych. Coraz większą część naszej działalności stanowi druk w technologii heatsetowej.

Na czym polegają, zaanonsowane w planach rozwoju, optymalizacja mocy produkcyjnych i efektywne wykorzystanie obecnych mocy produkcyjnych drukarni?

- Prace związane z efektywnym wykorzystaniem maszyn i urządzeń sprowadzają się głównie do wypracowania najlepszego wskaźnika dla dostępności, wydajności i jakości. Realizujemy to poprzez minimalizowanie strat na przezbrojeniach maszyn i urządzeń, mikroprzestojach, stratach na prędkości produkcyjnej oraz poprzez przeglądy prewencyjne. Poprawiamy efektywność energetyczną, unowocześniając i racjonalizując niezbędne procesy technologiczne.

W zasięgu cała Polska.

I nie tylko Polska

Grupa Agora jest właścicielem trzech drukarni offsetowych: w Warszawie, Tychach i Pile, usytuowanych w strategicznych miejscach w kraju.

Sąsiedztwo węzłów komunikacyjnych umożliwia dogodny kolportaż na całą Polskę. Drukarnie są wyposażone w maszyny drukarskie KBA Colora pracujące w trzech sekcjach. Każda z sekcji, w standardowej produkcji, pozwala na druk 70 tys. egzemplarzy gazet o objętości maksymalnej do 160 stron A3 w pełnym kolorze na godzinę. Dodatkowo w drukarniach w Pile i w Warszawie zainstalowane są maszyny do druku heatsetowego. W Pile jest to maszyna M600, a w Warszawie Lithoman IV 48. Pozwalają one na wysokowydajny druk na ulepszonych papierach klas SC i LWC.

System ekspedycji i introligatorni drukarni Agory jest zaopatrzony w linie transportowe i układarki firmy Ferag współpracujące z automatycznymi wiązarkami firmy SSB. W każdej drukarni zainstalowane są również linie do wkładkowania typu MSD firmy Ferag, system trójnoży typu SNT oraz bębny zbierająco-szyjące SHT firmy Ferag. Urządzenia do automatycznego wkładkowania zwiększają możliwości uzupełniania gazet o kolejne dodatki oraz wkładki reklamowe, a możliwości technologiczne drukarni pozwalają na realizowanie niestandardowych form reklamy, takich jak kalki czy memosticki.

Szybki i efektywny proces produkcji umożliwia niezależna, zamknięta sieć WAN (długość ok. 4300 km) łącząca redakcje, biura ogłoszeń i drukarnie w całej Polsce. Transmisja danych odbywa się za pomocą światłowodów, łącz dzierżawionych i internetu. Dzięki temu materiały do druku - teksty i ogłoszenia - błyskawicznie trafiają do drukarni.

Drukarnie działają w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania. Oznacza to jednoczesne spełnianie wymogów: normy zarządzania jakością ISO 9001:2000, normy zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004, normy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:1999. Działania według Zintegrowanego Systemu Zarządzania zostały formalnie potwierdzone przez certyfikację przeprowadzoną przez British Standards Institution.

W prowadzeniu naszej działalności poligraficznej wykorzystujemy zasady Lean Management, a w naszych drukarniach wdrażamy system 5S, który jest wiodącym na świecie rozwiązaniem organizacyjnym wspierającym poprawę jakości produkowanych wyrobów, zwiększenie stabilności procesów oraz obniżenie kosztów działania. Oprócz procesu wdrażania systemu 5S, który pozwoli podnieść wydajność pracy oraz obniżyć koszty działalności poligraficznej, analizujemy czynniki wpływające na efektywność pracy urządzeń, takie jak: rodzaje awarii, przyczyny zrywów papieru czy czas przezbrojeń.

Czy wyodrębnienie działalności poligraficznej i konieczność efektywnego wykorzystania obecnych mocy produkcyjnych drukarni oznacza rozwijanie marketingu mającego na celu pozyskanie zleceń od odbiorców krajowych i zagranicznych?

- Jesteśmy aktywnym graczem na rynku usług poligraficznych od wielu lat i nie planujemy rozwoju działalności marketingowej związanej z usługami poligraficznymi na szeroką skalę. Dzięki naszej długoletniej działalności i bieżącym relacjom z uczestnikami tego rynku udaje nam się pozyskiwać nowe zlecenia w stopniu zapewniającym odpowiednie wykorzystanie mocy produkcyjnych.

Czy zapowiedź nakładów głównie odtworzeniowych - około 15 mln zł do końca 2016 r.  - oznacza, że obecny park maszynowy drukarni jest optymalny?

- Nie planujemy rozwijać działalności poligraficznej na większą skalę. Główne cele, jakie stawiamy naszej działalności poligraficznej, to pozytywna rentowność i zapewnienie niskich kosztów produkcyjnych dla naszych tytułów. Stąd też nakłady, jakie planujemy w tym biznesie, związane są głównie z utrzymaniem parku maszynowego w dobrym stanie.

W jaki sposób ma być realizowane zapowiadane w planach wsparcie rozwoju działalności custom publishing?

- Jeśli chodzi o wsparcie rozwoju działalności custom publishing, to chcemy to realizować poprzez zapewnienie biznesowi pełnego zakresu usług poligraficznych, zarówno w technologii coldset, jak i heatset.

rozmawiał i opracował Andrzej Tuka