Rynek poligraficzny
Czasopisma
Książki
Opakowania
Akcydensy
Reklama zewnętrzna
Specjalne zastosowania
Usługi, maszyny, materiały

Udziały poszczególnych regionów w ogólnej wartości światowego rynku poligraficznego w latach 2007 i 2017 wyrażone w procentach

Poligrafia na świecie

Dokąd zmierzamy?

W najbliższych latach największy rozwój odnotują rynki poligraficzne krajów rozwijających się, w których widoczny będzie wzrost PKB.

W 2014 r.  ukazał się raport "World-wide Market for Print: Identifying Global Opportunities for the Print Industry (2007-2017)" sporządzony przez Dział Analiz wydawnictwa The Economist we współpracy z NPES (The Association for Suppliers of Printing, Publishing and Converting Technologies). Autorzy, dokonując analiz rynków poligraficznych poszczególnych krajów i rynku poligraficznego w ujęciu globalnym, korzystali z wielu miarodajnych źródeł, w tym pochodzących z Banku Światowego czy ONZ. W ramach prac nad raportem badaniu poddanych zostało 51 krajów, wg kryteriów opartych na przynależności do OECD, zrzeszającej 34 państwa o wysokim stopniu industrializacji, wytwarzających 2/3 światowych dóbr i usług, na rozwinięte i rozwijające się. W grupie tych ostatnich uwzględniono 19 państw spoza tej organizacji. Wynikiem przeprowadzonych badań jest postawiony na wstępie niniejszego artykułu wniosek, wskazujący kraje rozwijające się, odnotowujące wzrost PKB, jako kraje, w których rozwój poligrafii w najbliższych latach będzie najbardziej dynamiczny. Z prognoz raportu wynika, że w 2017 r.  gospodarki wschodzące będą reprezentowały 37 proc. globalnego rynku. W stosunku do roku 2007 (z końcem którego rozpoczął się okres kryzysu gospodarczego na świecie) wzrost wyniesie 22 procent.

Analizy gospodarek krajów objętych raportem pozwoliły przewidzieć wielkość wzrostu światowego rynku poligraficznego z 584 mld dolarów w 2011 r.  do 668 mld dolarów w 2017 roku. Tym samym globalny rynek poligraficzny do 2017 r.  odnotuje aż 20-procentowy wzrost w stosunku do 2007 roku, kiedy jego wartość wynosiła 557 mld dolarów.

Kolejki do wejścia na targi All in Print China w Szanghaju (organizator Messe Düsseldorf Shanghai)

W stronę Azji i Pacyfiku

W rozwoju światowego rynku poligraficznego dominować będzie region Azji i Pacyfiku. W 2017 r.  w tej części świata skupiać się będzie aż 40 proc. tego rynku, podczas gdy w 2007 r.  było to jedynie 29 procent. Na tak pozytywny wynik wpłynie przede wszystkim rozwój rynku chińskiego.

  • Chiny, zgodnie z zawartymi w raporcie prognozami, do 2017 r.  znajdą się na pierwszym miejscu na liście liderów rynku poligraficznego, wyprzedzając obecnego potentata - Stany Zjednoczone. Wartość rynku chińskiego ma wówczas wynieść nawet 154 mld dolarów. Szansą dla innych rynków azjatyckich, by wziąć w tym czasie udział w wyścigu o zajęcie jak najwyższej lokaty na tej liście, może być, wobec wzrostu w Chinach kosztów pracy i kosztów inwestycji, wykreowanie pozycji centrów produkcji eksportowej.
  • W Indiach, zdaniem autorów raportu, obserwować będziemy dalszy wzrost dochodów ludności, co pozytywnie wpłynie na tendencje wzrostowe rynku konsumenckiego. Liczące w 2017 r. , zgodnie z prognozami, prawie 1,3 mld ludności Indie staną się jednym z największych rynków. Wobec jednak nadal niskich średnich dochodów szanse największego rozwoju dotyczą głównie obszarów miejskich, na których dochody ludności są wyższe.
  • Indonezja to obecnie najszybciej rozwijający się rynek, którego tempo wzrostu do 2017 r.  powinno wynieść aż 11,2 proc. rocznie. Wprawdzie w 2013 r.  wzrost PKB nie był imponujący, jednak przewiduje się, że nastąpi znacząca poprawa, w efekcie której osiągnie on średnią 6,1 proc. w 2017 roku. Siłą napędową rynku poligraficznego będzie wzrastający rynek konsumencki.
  • Singapur, pozostając jednym z najmniejszych rynków Azji, według danych z raportu, dysponuje dużym potencjałem. Przewiduje się, że w 2017 r.  gospodarka tego kraju osiągnie wartość 3,6 mld dolarów. Dobrobyt Singapuru stworzy znaczące możliwości dla rozwoju rynku poligraficznego. Wzrost PKB przyspieszy, osiągając średnio 4,5 proc. rocznie do 2017 r. , a rozwój wspierać będzie także wzrost dochodu per capita który w 2017 r.  osiągnie wartość około 60 tys. dolarów.

Sytuacja w Ameryce Południowej

Raport wydany przez NPES prezentuje także szczegółowo liczną grupę krajów z innych, pozaeuropejskich regionów świata. Na uwagę w tym gronie zasługuje Brazylia, która jest kolejnym przykładem kraju odgrywającego coraz większe znaczenie gospodarcze. Prognozuje się, że jej rynek poligraficzny w 2017 r.  pozostanie największym w Ameryce Południowej i ósmym co do wielkości na świecie. W 2017 r.  jego wartość osiągnie 20 mld dolarów. Państwo to, będące dla branży poligraficznej rynkiem o wysokim potencjale, doświadczy umiarkowanego wzrostu gospodarczego i konsumpcji. Roczny przyrost PKB osiągnie do 2017 r.  poziom 3 procent. Prognozy danych dotyczących Brazylii, z uwagi na możliwość przeprowadzenia w tym kraju reform dotyczących konkurencyjności, mogą być jednak niedoszacowane.

źródło: raport NPES World-wide Market for Print

Zmiany wartości rynku poligraficznego w wybranych krajach w latach 2007-2017 (w mld dol.)

Rynki dojrzałe

Ten sam raport wskazuje, że wzrost poligrafii na rynkach rozwiniętych i zachodniej Europy jest możliwy, szczególnie w sektorze opakowań. Będzie jednak raczej wynikiem cykliczności właściwej dla gospodarki, a także wynikiem wychodzenia z recesji, która obniżyła rozwój w latach 2007-2009 i później, niż wzrostu wartości absolutnej rynków poligraficznych.

Inne analizy

Wzrost znaczenia Chin i pozytywne prognozy dla krajów rozwijających się potwierdzają również autorzy opublikowanego na początku 2014 r.  raportu "drupa Global Trends". W badaniach przeprowadzonych w celu jego opracowania w ostatnim kwartale 2013 r.  wzięło udział 2500 osób decyzyjnych ze 119 krajów całego świata. Większość z nich (58 proc.) reprezentowała drukarnie, 21 proc. - dystrybutorów i producentów maszyn i materiałów do druku, 21 proc. - klientów poligrafii.

Najistotniejszym czynnikiem napędzającym gospodarkę jest popyt. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, odnosząc się do perspektyw rozwoju globalnej sytuacji ekonomicznej, wskazuje na konieczność podjęcia przez kraje roz- wijające się działań ukierunkowanych na rozwój rynków wewnętrznych. Premier Chin Li Keqiang zadeklarował podjęcie działań w tej kwestii. Wobec systematycznego wzrostu kosztów pracy i kosztów inwestycji w Chinach, właśnie w planowanej realizacji reform prowzrostowych, upatrywać można ogromnego potencjału rynków wewnętrznych Chin i krajów rozwijających się oraz prężnego ich rozwoju w kolejnych latach.

Perspektywy krajów rozwiniętych

Raport "drupa Global Trends" ukazuje szereg nie zawsze łatwych do przewidzenia trendów, wspólnych dla krajów rozwiniętych we wszystkich regionach. Potwierdza, że międzynarodowy rynek poligraficzny tych krajów nadal przechodzi strukturalną transformację, której konieczność wynika ze wzrostu kosztów oraz spadku cen i marż. Wspólnym mianownikiem wzrostu kosztów na rynkach rozwiniętych są podwyżki cen surowców. Zauważalnym trendem wykazanym przez 35 proc. respondentów jest także spadek cen produktów poligraficznych, wobec wykazanego jedynie przez 19 proc. ich wzrostu.

źródło: raport grupy Global Trends

Odsetek firm konwencjonalnego druku arkuszowego i druku cyfrowego, które odnotowały odpowiednio wzrost i spadek wolumenów w 2013 roku

Pomimo wzrostu wymagań w uwarunkowaniach ekonomicznych i gwałtownych zmian na rynku w 2013 r.  ogólny obraz rynków poligraficznych krajów rozwiniętych jest zaskakująco dobry. Większość badanych firm odnotowała wzrost wolumenu druku konwencjonalnego, w tym np. 29 proc. firm w zakresie druku arkuszowego, (spadek zgłosiło jedynie 16 proc. firm), a w druku cyfrowym na żądanie aż 33 proc. (przy spadku zgłoszonym przez jedynie 3 proc. badanych). Niewielu respondentów, zgłaszając spadek cen, równocześnie wskazało na spadek wolumenów. Powodem takiego obrazu rynku mogą być jednak zmiany koncentracyjne i przejmowanie przez respondentów firm słabszych, upadających z ich produkcją, co niekoniecznie musi oznaczać zwiększenie globalnego poziomu wolumenu.

W krajach rozwiniętych celem inwestycji jest uzyskanie wzrostu efektywności i rozwój nowych usług. Najbardziej zaawansowane technologicznie inwestycje w branży poligraficznej, IT i nowoczesnych usługach mają miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Autorzy raportu podkreślają, że istnieją przesłanki poprawy sytuacji ekonomicznej, co może skutkować znacznym zwiększeniem inwestycji na rynku poligraficznym w kolejnych dwunastu miesiącach. Raport pozwala wysnuć jednoznaczne wnioski: w przemyśle poligraficznym zachodzi dziś transformacja. Wcześniej była to branża skoncentrowana na produkcie, dziś coraz częściej na pierwszy plan wybija się działalność usługowa. Oznacza to, że potrzebne są nowe rozwiązania i modele biznesowe zgodne z oczekiwaniami klientów.

źródło: raport grupy Global Trends

Odsetek firm poligraficznych planujących inwestycje w ramach poszczególnych technologii
i ogółem. Badanie luty 2014 roku

W ślad za autorami opracowania wydanego przez NPES należy zaznaczyć, że zmiany mają charakter trwały i zarówno znaczna część popytu na produkty drukowane w krajach rozwiniętych, jak i popytu na maszyny i urządzenia, materiały eksploatacyjne, farby i tusze oraz podłoża nie powróci do poziomu z 2007 r. , ponieważ skurczenie się rynku nastąpiło wskutek zakłóceń spowodowanych rozwojem nowych technologii i zmianą upodobań klientów.

źródła: NPES "World-wide Market for Print", "drupa Global Trends", Międzynarodowy Fundusz Walutowy "World Economic Outlook 2014"